Algemene Voorwaarden

1. Deze bepalingen en Algemene Voorwaarden van Veterinair Organisatiebureau Vitaux (hierna te noemen Vitaux) zijn van toepassing op alle door opdrachtgever aan Vitaux verstrekte opdrachten.

2. Vitaux stelt voor een vooraf bepaalde periode haar personeel ter beschikking aan opdrachtgever. Het bemiddelingsbedrag dat hiervoor aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht, zal vooraf met opdrachtgever worden overeengekomen.

3. Voor bemiddeling van vast (para-)veterinair personeel in een dierenartsenpraktijk, wordt een bemiddelingsbedrag in rekening gebracht op basis van 50% van een bruto maandsalaris van de kandidaat op basis van 40 uur. Indien een kandidaat, volgens alle partijen, onvoldoende geschikt blijkt gedurende de wettelijke proeftijd, wordt geprobeerd een nieuwe kandidaat te vinden.

4. Vitaux stelt haar uitzendkrachten voor werkzaamheden ter beschikking aan de opdrachtgever tegen het overeengekomen uurtarief. De uitzendkracht kan kosteloos overgenomen worden voor een eventueel dienstverband na 600 (zeshonderd) uur (tbv dierenartsenpraktijken) of 1040 (duizendveertig) uur (tbv bedrijfsleven) uitzending. Indien een kandidaat ondanks inspanningen van Vitaux onvoldoende geschikt blijkt, ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn plicht om de tot dan toe door uitzendkracht gewerkte uren te voldoen aan Vitaux.

5. Voor bemiddeling van (para-)veterinair personeel anders dan medewerkers in een dierenartsenpraktijk, wordt het bemiddelingsbedrag aangepast, zodat dit representatief is voor de marktsituatie en de betreffende branche. Indien een kandidaat ondanks inspanningen van Vitaux, volgens alle partijen onvoldoende geschikt blijkt gedurende de wettelijke proeftijd, wordt geprobeerd een nieuwe kandidaat te vinden. Vitaux dient vóór de datum van indiensttreding een kopie van de arbeidsovereenkomst te ontvangen. Indien er onverhoopt binnen 1 jaar een nieuwe kandidaat voor dezelfde functie nodig is, wordt er in overleg een nieuw bemiddelingsbedrag vastgesteld.

6. Opdrachtgever dient zich te hebben verzekerd voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarin ook uitzendkrachten gedekt zijn, alsmede een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

7. Indien Vitaux geen kandida(a)t(en) kan voordragen die voldoen aan de vooraf gestelde functiecriteria of als de opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken, worden er minimaal administratiekosten à € 42,50 in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

8. Betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum aangetekend bij Vitaux te zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. In geval van overschrijding zal over het openstaande bedrag 1% per kalendermaand, een gedeelte van de maand als volle gerekend, in rekening worden gebracht. Tevens zullen administratiekosten à € 42,50 per overschrijding worden berekend. Bij buitengerechtelijke incassokosten zal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 77,50 plus alle bijkomende kosten, voor rekening van de opdrachtgever komen. Tevens behoudt Vitaux zich het recht voor om in deze omstandigheden de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

9. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 1 jaar een kandidaat in dienst neemt uit de selectie voorgedragen kandidaten van Vitaux zal het van toepassing zijnde bemiddelingsbedrag voor het afkopen in rekening worden gebracht. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat de kandidaat niet in dienst genomen is. Een bemiddelingsvergoeding is ook van toepassing voor via Vitaux ingehuurde zelfstandigen.

10. Bij meningsverschillen en/of problemen met de kandidaat dient u Vitaux schriftelijk op de hoogte te brengen, waarna naar een passende oplossing wordt gezocht. Bij geschillen is het Nederlands Recht van toepassing en bepaalt Vitaux welke rechtbank bevoegd is.

11. Indien een bepaling nietig blijkt of veranderd, zullen overige bepalingen onveranderd gehandhaafd blijven.

12. Alle genoemde en bedoelde bedragen zijn exclusief BTW.

© Veterinair Organisatiebureau Vitaux – opgericht als Animaux op 4 oktober 1999